„ПЪРВИ ЧАСТЕН СИНДИКАТ" е учреден на 04.06.2012 г. и регистриран на основание чл.18 ал.1 във връзка с чл. 20 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел от Великотърновският окръжен съд.

ЦЕЛИ:

 • Подобряване на жизнения стандарт на членовете му;
 • Спазване и гарантиране на трудовите и социалните права на членовете му;
 • Формиране на социално-икономическата политика на държавата за подобряване материалното състояние и справедливото разпределение на обществения продукт въз основа на принципите на социалното партньорство;
 • Премахване на дискриминацията в трудовите правоотношения, основана на расова, национална, етническа или религиозна принадлежност, пол, възраст и други.

СРЕДСТВА:

 • Провеждане на обучения, консултации и квалификация в областите на трудовоправните отношения, социалното осигуряване, условията на труд, екологията, индустриалните отношения, заетостта, професионалната квалификация, преквалификация и основите на гражданското общество;
 • Представителство на членовете пред работодателите, изпълнителната и съдебната власти и органите на държавната администрация, както и пред обществени, политически и други организации;
 • Представителство на членовете пред съд по реда на чл. 45 от КТ;
 • Участие в преговори с работодателите, Национални и регионални институции за подписване на Колективни трудови договори и споразумения в условията на тристранно сътрудничество;
 • Посредничество между членовете, работодателите, държавата, български, чуждестранни и международни физически и юридически лица;
 • Следене и оказване на съдействие за формиране пазар на труда и отстояване стойността на работната сила във всички браншове;
 • Упражняване на контролни функции/права, предоставени от Кодекса на труда, други нормативни актове и информиране, съдействие на органите по спазване на трудовото законодателство на всички нива за констатирани нарушения;
 • Съблюдаване спазването на ратифицираните от Република България международни договорености и даване на предложения за присъединяване към други;
 • Проучване, анализиране и информиране на обществеността за условията на труд и живот;
 • Оказване на материална, морална и друга специализирана помощ на членовете;
 • Предприемане на действия за осигуряване на социално слабите членове и техните семейства, за задоволяване на жилищните им потребности и получаване на полагащите се помощи от социални и други фондове, социална интеграция;
 • Сътрудничество с органите на здравеопазването за подобряване на здравното обслужване и здравното осигуряване на членовете на сдружението;
 • Изискване от работодателите и следене за създаване на оптимални условия за отдих, безопасни и здравословни условия на труд за членовете на сдружението;
 • Развиване на синдикалната солидарност между членовете на сдружението;
 • Оказване на съдействие за повишаване на качеството и ефективността на образователната система, развитието на науката и културата, и отстоява пред държавните институции обезпечаването им със средства;
 • Осъществяване на широка информационно-комуникационна дейност;
 • Изразяване на становища по разпределение на Националния доход, на капиталовложенията и на фондовете за обществено потребление, установяване размера на работната заплата и други въпроси от жизнено значение за обществото;
 • Разработване и внасяне на проекти и програми за осъществяването на трудовата и социалната политика включително в сферата на законодателството;
 • Вземане на участие в изработването на вътрешни актове, като наредби и правилници в предприятията;
 • Организиране и ръководене на акции на колективен протест, включително и стачки.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ:

 • Защита на правата, достойнството, професионалните и социалните интереси на членовете си в сферата на професионалната дейност, заплащането на труда, социалните условия, техническата безопасност и охраната на труда;
 • Защита на здравето, материалните, обществените и културните им интереси и тези на техните семейства, свързани с упражняването на трудовите им права;
 • Съгласуване и защита интересите на работниците и служителите с тези на работодателите за просперитета на предприятията, с приоритет на работниците и служителите;
 • Осъществяване на контрол за спазването на нормативните актове в сферата на трудовото и осигурителното право;
 • Противодействие на всякакви форми на дискриминация при реализиране на трудовите им права;
 • Следене и съдействие за формирането на пазар на труда и отстояване стойността на наемния труд във всички браншове;
 • Организиране съгласно действащото законодателство солидарни протестни действия на своите членове, включително стачка;
 • Провеждане на обучение, консултации и квалификация в областта на трудовоправните отношения, социалното осигуряване, условията на труд, екологията, индустриалните отношения, заетостта, професионалната квалификация, преквалификация, основите на гражданското общество;
 • Разпространяване на демократични идеи и укрепване на доверието, взаимопомощта и солидарността в обществото;
 • Влияе върху формирането на социално-икономическата политика на държавата за подобряване материалното състояние и справедливото разпределение на обществения продукт въз основа на принципите на социалното партньорство.